4. nodaļa.
4. PIL 9. panta iepirkuma izsludināšana, pārtraukšana, vērtēšana un līgumu slēgšana