5. nodaļa.
Iepirkumu vērtēšana sistēmā un līgumu slēgšana