23/55

3.5. Piedāvājuma parakstītāja un iesniedzēja norādīšana

Piedāvājumu var parakstīt tikai sistēmas lietotājs, kuram piešķirta loma Piegādātāja paraksttiesīgā persona un kurš norādīts kā konkrētā piedāvājuma parakstītājs.

Piedāvājuma iesniedzējs var būt sistēmas lietotājs, kuram piešķirta kāda no lomām – Piegādātāja paraksttiesīgā persona, Piegādātāja vadītājs vai Piegādātāja piedāvājuma sagatavotājs.

Informācija par piedāvājuma parakstītāju ir jānorāda piedāvājuma projekta šķirkļa Pretendents izvēršamajā blokā Informācija par piedāvājuma parakstītājiem, savukārt informācija par piedāvājuma iesniedzēju ir jānorāda piedāvājuma projekta šķirkļa Pretendents izvēršamajā blokā Informācija par piedāvājuma iesniedzēju. Informācijas norādīšana abos izvēršamajos blokos notiek līdzīgi.

  • Piedāvājuma projekta atbilstošajā izvēršamajā blokā Informācija par piedāvājuma parakstītājiem/Informācija par piedāvājuma iesniedzēju uzklikšķiniet uz image49.png .

  • Uznirstošajā datu ievades logā norādiet:

  • Piedāvājuma parakstītājs/Piedāvājuma iesniedzējs – personas, kurām sistēmā ir piešķirtas atbilstošās lomas;

  • Parakstīšanas veidsizvēlieties vērtību Sistēmas paraksts vai LVRTC e-paraksts .~~ image50.png

Ja piedāvājuma parakstītājs būs pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara:

  • Izvēršamajā blokā Parakstītāja pilnvaras datne nospiediet pogu image51.png .

  • Sameklējiet savā datorā saglabāto pilnvaras datni un augšupielādējiet to.

  • Saglabājiet datus.

Piedāvājuma iesniedzēja un parakstītāja norādīšana

Ja organizācijā lēmums ir leģitīms tikai pēc vairāku personu parakstīšanas, laukā Parakstītājs jānorāda visas personas, atkārtoti uzklikšķinot uz image49.png un aizpildot datus.

Piedāvājuma parakstītājs

Piedāvājuma iesniedzējs