36/55

3.13. Piedāvājuma datu norādīšana, ja ir paredzēts ESPD

3.13.6. Datu norāde par saistītajām personām

Lai iepirkumam ar ESPD prasībām piedāvājumā norādītu datus arī par citiem saistītajiem piegādātājiem personu apvienības vai pilnsabiedrības dalībniekiem, apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, vispirms galvenajam pretendentam jāizveido piedāvājuma projekts, kurā jānorāda visi saistītie piegādātāji. Pēc tam visas saistītās personas aizpilda uz sevi attiecināmos datus, izmantojot savas organizācijas profilu.

  • ESPD prasību dati jāievada katrai iesaistītajai personai.

  • Jānorāda Pretendenta un saistīto piegādātāju īpašās pazīmes.

Sākotnēji saistītais piegādātājs sameklē (šķirklī Piedāvājumi vai attiecīgā iepirkuma šķirklī Piedāvājumi) un atver jau izveidotu galvenā pretendenta piedāvājuma projektu.

Pēc tam aizpilda datus – šķirkļa Pretendents izvēršamajā blokā Pretendenta un saistīto piegādātāju īpašās pazīmes norāda uzņēmuma statusu, un šķirklī Daļas – aizpilda uz saistīto piegādātāju attiecināmos ESPD prasību datus.

Datu norāde par saistītajām personām

Galvenais pretendents nevar ievadīt saistīto piegādātāju datus. To dara pats saistītais piegādātājs, izmantojot savas organizācijas profilu.

ESPD

Saistītās personas