54/55

Testa jautājumi

Kurš var iesniegt savu piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā?

Jebkurš interesents

Jebkurš reģistrēts EIS lietotājs

Reģistrēts EIS lietotājs, kuram ir piešķirtas atbilstīgās tiesības šīs darbības veikšanai

Pārbaudīt
Kādā formātā iespējams VRAA iesniegt aizpildītās reģistrācijas veidlapas?

Papīra formātā

Kā jebkuru elektronisku datni

Kā datni ar drošu elektronisku parakstu

Pārbaudīt
Kurš Jūsu organizācijas lietotājs var piešķirt tiesības strādāt ar e-konkursu apakšsistēmu?

Piegādātāja vadītājs

Piegādātāja administrators

Piegādātāja paraksttiesīgā persona

VRAA atbildīgā persona

Pārbaudīt
Vai piedāvājuma sagatavošanas gaitā iespējams mainīt par piedāvājuma projektu atbildīgo personu?

Pārbaudīt
Cik reizes ir jāievada prasības dati, ja pasūtītājs kādu no prasībām ir definējis kā attiecināmu uz visām pasūtījuma daļām?

Tikai vienu reizi

Atkātoti tik reizes, cik daļās pasūtījums ir dalīts

Pārbaudīt
Vai piedāvājuma sagatavošanas procesā iespējams mainīt sākotnēji izvēlētās daļas, kurām iesniegsiet savu piedāvājumu?

Jā

Nē, tad ir jāveido jauns piedāvājums

Pārbaudīt
Kā jārīkojas, ja konstatējāt datu ievades kļūdu iesniegtajā piedāvājumā?

Vispirms jāveic piedāvājuma atsaukšana, tad piedāvājuma parakstīšanas atcelšana. Tikai pēc tam iespējams labot datus un iesniegt to atkārtoti.

Jādzēš piedāvājums un jāveido jauns.

Jāinformē par to sistēmas uzturētājs VRAA un jālūdz veikt kļūdas labojums.

Jāinformē par to pasūtītājs un jālūdz veikt kļūdas labojums.

Pārbaudīt
Kādā secībā sistēmā mainās piedāvājuma statuss?

Projekts, Iniciēta parakstīšana, Parakstīts, Pārbaudīts, Iesniegts

Projekts, Pārbaudīts, Iniciēta parakstīšana, Parakstīts, Iesniegts

Pārbaudīts, Projekts, Iniciēta parakstīšana, Parakstīts, Iesniegts

Projekts, Pārbaudīts, Iniciēta parakstīšana, Iesniegts, Parakstīts

Pārbaudīt
Kādai lomai jābūt piešķirtai e-konkursu apakšsistēmas lietotājam, lai šo personu varētu norādīt kā piedāvājuma parakstītāju?

Piegādātāja vadītājs

Piegādātāja administrators

Piegādātāja paraksttiesīgā persona

Pārbaudīt
Kuras personas sistēmā var apskatīt atvēršanas sēdes protokolu un finanšu piedāvājuma kopsavilkumu?

Jebkurš interesents

Tikai autentificēts sistēmas lietotājs

Tikai autentificēts sistēmas lietotājs ar lomu Piegādātāja vadītājs

Pārbaudīt