94/132

5.8. Prasību veidošana DIS iepirkumiem

Pretendents savu piedāvājumu sistēmā veidos, aizpildot prasību formas, tāpēc sākotnēji pasūtītājam šīs prasības ir sistēmā jādefinē konkrētās iepirkuma sagataves šķirklī Prasības. Šajā šķirklī redzami prasību izvēršamie bloki – izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības, tehniskā piedāvājuma prasības, finanšu piedāvājuma prasības un citas prasības. Lai datu ievade būtu ērtāka, katrs bloks ir sakļaujams un izvēršams. Izsludinot DIS virsiepirkumu, nepieciešams norādīt vismaz vienu prasību blokā Izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības, pārējos blokos prasības var veidot pēc nepieciešamības.

Prasības, protams, ir atšķirīgas, un tās nosaka iepirkuma priekšmets, bet visos izvēršamajos blokos prasību pievienošana notiek pēc vienota principa.

Lai pievienotu tādu prasību, kas paredz, ka pretendentam ir jāaizpilda pasūtītāja sagatavota veidne.

  • Vispirms izvērsiet bloku, uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.

  • Uznirstošajā logā ierakstiet prasības nosaukumu un laukā Paskaidrojums pievienojiet prasības aprakstu.

  • Ja iepirkums ir sadalīts daļās, laukā Prasība attiecas norādiet, vai tā attiecas uz visām iepirkuma daļām vai tikai uz atsevišķām daļām. Ja prasība attiecas uz visām daļām vienādi, tad, dokumentu pievienojot vienai daļai, tas automātiski tiks attēlots visās pārējās iepirkuma daļās.

  • Izvēršamajā blokā Ievadlauka veids atstājiet noklusējuma vērtību bez ievadlauka vai izvēlieties citu atbilstošu vērtību.

  • Izvēršamajā blokā Dokumenta pievienošana norādiet, vai datnes pievienošana ir obligāta vai atļauta, atzīmējiet vienu datni vai vairākas datnes un norādiet pievienojamo datņu tipus.Pēc tam nospiediet pogu Saglabāt un pievienot dokumentu.

  • Uznirstošajā logā Dokumenta uzturēšana ierakstiet veidnes nosaukumu un pievienojiet sagatavoto veidlapu.

  • Pēc veidlapas veiksmīgas augšupielādes saglabājiet to, nospiežot pogu Saglabāt, un saglabājiet ievadītos prasības datus, nospiežot pogu Saglabāt.

Prasību veidošana DIS iepirkumiem

Izvēršamajā blokā  Citas prasības sistēma ģenerē prasību, kura nav rediģējama. Ja izvēles metode ir tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana, tad finanšu piedāvājuma prasību izvēršamajā blokā jau redzama izveidotā prasība, kuru var precizēt.

Prasību definēšana

Prasību pievienošana

DIS iepirkums