95/132

5.9. Kritēriju ievade

Ja pasūtītājs iepirkuma dokumentos kā piedāvājuma izvēles kritēriju ir noteicis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tad sistēmā sākotnēji jādefinē piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem izvērtēt, kurš no atlasītajiem piedāvājumiem ir saimnieciski visizdevīgākais.

Kritēriju definēšana notiek pēc vienota principa:

  • Atveriet iepirkuma sagataves šķirkli Kritēriji.

  • Ja iepirkums dalīts daļās, tad izvēršamajā blokā Vērtēšanas kritēriji izvēlieties iepirkuma daļu, kurai definēsiet kritērijus.~~ image51.png

  • Uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas atbilstošajā piedāvājuma prasību izvēršamajā blokā.

  • Tiek atvērts uznirstošais logs Iepirkuma posma vērtēšanas kritērijs.

  • Laukā Nosaukums ierakstiet kritērija nosaukumu.

  • Atzīmējiet izvēles rūtiņu Iespējams novērtēt objektīvi.

  • Laukā Punktu piešķiršanas nosacījumi ierakstiet vai iekopējiet paskaidrojumu, kā tiks piešķirti punkti.

  • Laukā Maksimālais punktu skaits (iesk) ierakstiet, kāds punktu skaits ir maksimāli iespējamais, un laukā Precizitāte ierakstiet, cik cipari aiz komata tiks skatīti vērtējumā.

  • Izvēršamajā blokā Individuālā vērtējuma ievadlauks norādiet vērtēšanas veidu un ar to saistītos laukus.~~ image52.png

  • Izvēršamajā blokā Saistītās formas rindas norādiet, kurai prasībai tiks piemērots ievadītais kritērijs.~~ image53.png

Kritēriju ievade

Ja kā vērtējuma veidu izvēlēsieties Aprēķināms vērtējums un norādīsiet saistīto prasību, atcerieties, ka tai ir jābūt ar definētu mazāko un lielāko vērtību.

Kritēriji

Vērtēšanas kritēriji